logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL 110 Plus Fire

Vyz­naču­je se pro­tipožární odol­nos­ti na úrovni Ei30 a zvukovou izo­laci na úrovni Rw = 52 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

OPTIMAL 110 Plus Fire lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi (jed­nokřídlý­mi nebo dvoukřídlý­mi) s možnos­tí panikového kováni.

Mod­u­ly mobil­ní aku­stické stěny lze ovlá­dat ručně nebo poloau­to­mat­icky. V poloau­to­mat­ické verzi se mod­ul posu­vné stěny při doteku s před­chozím mod­ulem auto­mat­icky roztáhne (zaare­tu­je).

Na vnější prove­dení se používá pro­tipožární lamino­vané pan­e­ly o síle 18 mm s požární odol­nos­tí Ei30.

barvy

Dodáváme v těchto barvách a motivech

Galerie použití Řady OPTIMAL 110 Plus Fire