logo-tomoslužby

LPL 24 mm

LPL 24 mm je zahušťo­vaná, impreg­no­vaná dřevotřísková des­ka typu P5 odol­ná vůči vlhkosti a mechan­ick­é­mu poškození, která je obous­tran­ně potažená lam­inátem – melaminem.

Nos­ná kon­strukce san­itárních příček se skládá z hliníkových pro­filů, které jsou elox­o­vané v přírod­ní barvě nebo jsou pokry­té bar­vou pomocí práškové metody z pale­ty barev RAL.

Celá kon­strukce san­itárních příček je usazená na stavitel­ných nožičkách o výšce 170 mm, které umožňu­jí vyrovná­vat nerovnos­ti pod­lahy.

Celková výš­ka san­itárních příček činí 2000 mm. Dveřní kříd­la jsou dodává­na ve čtyřech zák­lad­ních šířkách, a to: 602, 702, 802 a 902 mm. Na přání zákazní­ka lze dveřní kříd­la vyro­bit v libo­vol­ném rozměru.

Hrany dveří jsou opatře­ny ABS pásk­ou nebo hlinikový­mi pro­fi­ly.

Zamykání dveří je řešeno kuličk­ou se západ­k­ou s indikací uza­mčení a nouzovým otevíráním v prove­dení chrom nebo nerez. Rovněž lze dveře opatřit klik­ou v nere­zovém prove­dení s WC zámkem nebo se zámkem FAB.

Dveřní kříd­la jsou zavěšená stan­dard­ně na hliníkových pan­tech a na přání zákazní­ka lze dveře opatřit samouza­vírací­mi panty se šik­mou dosedací plo­chou v nerez prove­dení.

barvy

Dodáváme v těchto barvách

Galerie WC kabin s použitím LPL 24mm