logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL 110 Plus Sky a řada ALU Plus Sky (11 m)

je sys­tém mobil­ních vysokých posu­vných stěn.

Tato tech­nolo­gie vysokých posu­vných stěn umožňu­je nabíd­nout zákazníkům stěny, které se snad­no ovlá­da­jí a umožňu­jí rozdělit vysoké míst­nos­ti.

Řada OPTIMAL 110 Plus Sky dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 54 dB (v lab­o­ra­torním prostředí) a řada OPTIMAL 110 Plus ALU Sky dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 53 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Obě tyto mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi (jed­nokřídlý­mi nebo dvoukřídlý­mi) s možnos­tí panikového kováni. Mod­u­ly mobil­ní aku­stické stěny OPTIMAL 110 Plus Sky a Alu Plus Sky lze ovlá­dat ručně nebo poloau­to­mat­icky.

V poloau­to­mat­ické verzi se mod­ul posu­vné stěny při doteku s před­chozím mod­ulem auto­mat­icky roztáhne (zaare­tu­je).

Na vnější (pohle­dovou) stranu mobil­ní stěny se stan­dart­ně použí­va­jí lamino­vané pan­e­ly o síle 18 mm v široké škále deko­rů a barevného prove­dení, je také možné použít pro­tipožární lamino­vané pan­e­ly o síle 18 mm s požární odol­nos­tí Ei30.

Jako povr­chovou úpravu si zákazník může dále zvolit mag­net­ické popiso­vatel­né pan­e­ly, HPL pan­e­ly, dýho­vané pan­e­ly a také lze apliko­vat tapety v souladu s designem daného inter­iéru.

barvy

Dodáváme v těchto barvách a motivech

Galerie použití Řady OPTIMAL 110 Plus Sky a řada ALU Plus Sky (11 m)