logo-tomoslužby

GPL 28 mm

GPL 28mm je dřevotřísková des­ka obous­tran­ně potažená lam­inátem.

Nos­ná kon­strukce san­itárních příček se skládá z hliníkových pro­filů, které jsou elox­o­vané v přírod­ní barvě nebo jsou pokry­té bar­vou pomocí práškové metody z pale­ty barev RAL.

Celá kon­strukce san­itárních příček je usazená na nere­zových stavitel­ných nožičkách o výšce 150 mm, které umožňu­jí vyrovná­vat nerovnos­ti pod­lahy.

Celková výš­ka san­itárních příček činí 2030 mm. Dveřní kříd­la jsou dodává­na ve čtyřech zák­lad­ních šířkách a to: 602, 702, 802 a 902 mm. Na přání zákazní­ka lze dveřní kříd­la vyro­bit v libo­vol­ném rozměru.

Hrany dveří jsou opatře­ny ABS pásk­ou.

Zamykání dveří je řešeno nere­zovou klik­ou s WC nebo FAB zámkem.

Dveřní kříd­la jsou zavěšená stan­dard­ně na pruži­nových pan­tech se samoza­víracím efek­tem v prove­dení nerez.

barvy

Dodáváme v těchto barvách

Galerie WC kabin s použitím GPL 28 mm