logo-tomoslužby

Přestavitelné příčky

Sys­tém určený pro rych­lé, vzdušné a ele­gant­ní předělení míst­nos­ti, použitel­ný v násle­du­jících místech:

  • v admin­is­tra­tivních budovách
  • v hot­elech
  • v obchod­ních cen­trech
  • v kon­fer­enčních míst­nos­tech
  • v restau­racích
  • ve veře­jných budovách (školy, uni­verz­i­ty, úřady)
  • v bytech a apart­mánech

Přes­tavitel­né příčky se sklá­da­jí z hliníkové kon­strukce a výplně ze skla, dvo­jskla, lamino­vaných pan­elů, plexiskla nebo kovových pan­elů. Hliníková kon­strukce může být elox­o­vaná v přírod­ní barvě nebo lako­vaná v jakéko­liv barvě RAL.

V pří­padě skleněné výplně lze mezi dvo­jsk­lo instalo­vat manuál­ní nebo elek­trické žaluzie.

Hliníková kon­strukce umožňu­je pře­tažení elek­troin­sta­lace.

různorodé použití

Nabízíme 7 modelových řad přestavitelných příček

Řada OPTIMAL OFFICE 30

Nej­mod­ernější sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s jed­ním zasklením.

Řada OPTIMAL OFFICE 30 Fire

Nej­mod­ernější sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s jed­ním zasklením s požární odol­nos­tí na úrovni EI15, EI30 nebo EI160.

Řada OPTIMAL OFFICE 100

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla.

Řada OPTIMAL OFFICE 100 Fire

Sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla. Pro­tipožární odol­nost dosahu­je úrovně EI15 a EI30.

Řada OPTIMAL OFFICE 80

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením, který zaruču­je poc­it vzdušnos­ti a
max­imál­ního prosvětlení pros­toru.

Řada OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém s ALU pro­fi­ly mezi
jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla.

Řada OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line Fire

Sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém s ALU pro­fi­ly mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla. Pro­tipožární odol­nost dosahu­je úrovně EI30.

Řada OPTIMAL OFFICE 30

Nej­mod­ernější sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s jed­ním zasklením.

Řada OPTIMAL OFFICE 30 Fire

Nej­mod­ernější sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s jed­ním zasklením s požární odol­nos­tí na úrovni EI15, EI30 nebo EI160.

Řada OPTIMAL OFFICE 100

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla.

Řada OPTIMAL OFFICE 100 Fire

Sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla. Pro­tipožární odol­nost dosahu­je úrovně EI15 a EI30.

Řada OPTIMAL OFFICE 80

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením, který zaruču­je poc­it vzdušnos­ti a
max­imál­ního prosvětlení pros­toru.

Řada OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line

Sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém s ALU pro­fi­ly mezi
jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla.

Řada OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line Fire

Sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém s ALU pro­fi­ly mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla. Pro­tipožární odol­nost dosahu­je úrovně EI30.