logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL 110 Plus Glass

Je vybavená prosklený­mi mod­u­ly, které kromě ele­gant­ního vzh­le­du splňu­jí nejpřís­nější stan­dardy z hlediska bezpečnos­ti i aku­stické izo­lace a součas­ně umožňu­jí zacho­vat vzdušnost inter­iéru v rám­ci předěleného pros­toru.

Mobil­ní aku­stická stě­na OPTIMAL 110 Plus Glass dosahu­je zvukové izo­lace na úrovni Rw = 50 dB (v lab­o­ra­torním prostředí) a lze jí vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi (jed­nokřídlý­mi nebo dvoukřídlý­mi) s možnos­tí panikového kováni.

Mod­u­ly mobil­ní aku­stické stěny OPTIMAL 110 Plus Glass lze ovlá­dat ručně nebo poloau­to­mat­icky. V poloau­to­mat­ické verzi se mod­ul posu­vné stěny při doteku s před­chozím mod­ulem auto­mat­icky roztáhne (zaare­tu­je).

Bezpečnos­tí sklo o síle 6,4 mm lze dodat v čirém nebo mat­ném prove­dení.

barvy

Dodáváme v těchto barvách a motivech

Galerie použití Řady OPTIMAL 110 Plus Glass