logo-tomoslužby

WC kabiny

  • vhod­né do různého prostředí
  • vysoká vari­abili­ta
  • vysoká odol­nost
  • široká škála barevného prove­dení
  • rych­lá mon­táž bez mokrých pro­cesů

kvali­ta

Nejčastěji používané materiály

LPL 24 mm

Zahušťo­vaná, impreg­no­vaná dřevotřísková des­ka typu P5 odol­ná vůči vlhkosti a mechan­ick­é­mu poškození, která je obous­tran­ně potažená lam­inátem – melaminem.

GPL 28 mm

Dřevotřísková des­ka obous­tran­ně potažená lam­inátem na hliníkovém nos­ném sys­té­mu.

COMPACT 10/12 mm

Litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození. Nos­ná kon­strukce san­itárních příček se skládá z hliníkových pro­filů, které zajišťu­jí vysok­ou sta­bil­i­tu a pevnost.

COMPACT 12 mm

Litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě, mechan­ick­é­mu poškození v prove­dení pro reprezan­ta­tivní pros­to­ry.

COMPACT 12 mm nerez provedení

Nos­ná kon­strukce je tvořená úhel­níky v prove­dení broušený nerez s horním ztužu­jícím nere­zovým pro­filem. Všech­ny kotvící prvky jsou umístěny uvnitř kabin. Z vnější strany jsou viditel­né pouze nere­zové samouza­vírací panty se šik­mou dosedací plo­chou.

LPL 24 mm

Zahušťo­vaná, impreg­no­vaná dřevotřísková des­ka typu P5 odol­ná vůči vlhkosti a mechan­ick­é­mu poškození, která je obous­tran­ně potažená lam­inátem – melaminem.

GPL 28 mm

Dřevotřísková des­ka obous­tran­ně potažená lam­inátem na hliníkovém nos­ném sys­té­mu.

COMPACT 10/12 mm

Litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození. Nos­ná kon­strukce san­itárních příček se skládá z hliníkových pro­filů.

COMPACT 12 mm

Litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě, mechan­ick­é­mu poškození v prove­dení pro reprezan­ta­tivní pros­to­ry.

COMPACT 12 mm nerez provedení

Nos­ná kon­strukce je tvořená úhel­níky v prove­dení broušený nerez s horním ztužu­jícím nere­zovým pro­filem. Všech­ny kotvící prvky jsou umístěny uvnitř kabin. Z vnější strany jsou viditel­né pouze nere­zové samouza­vírací panty se šik­mou dosedací plo­chou.