logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL OFFICE 100 Fire

Opti­mal Office 100 Fire je sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla, který zaruču­je poc­it vzdušnos­ti a max­imál­ní svět­lo v míst­nos­ti. Jeho ino­v­a­tivní kon­strukce s dvo­jitým zasklením dokonale kom­bin­u­je vysok­ou zvukovou izo­laci, ele­gan­ci a lehkost s vynika­jící­mi para­me­try potvrzu­jící­mi bezpečnost používání. Pro­tipožární odol­nost u sys­té­mu Opti­mal OFFICE 100 Fire dosahu­je úrovně EI15 a EI30.

Sys­tém Opti­mal OFFICE 100 Fire je dos­tup­ný ve třech mod­e­lových řadách s aku­stick­ou izo­laci na úrovni Rw = 46, 47, 48 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Všech­ny mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi ve dvou prove­deních jako: dveře s jed­ním zasklením s ALU pro­fi­ly a také dveře s dvo­jím zasklením a ALU pro­fi­ly.

Sys­témy Opti­mal OFFICE 100 a Opti­mal OFFICE 100 Fire a sys­témy Opti­mal OFFICE 30 a Opti­mal OFFICE 30 Fire jsou vzá­jem­ně plně kom­pat­i­bil­ní.

 

barvy

Hliníková konstrukce může být eloxovaná v přírodní barvě nebo lakovaná v jakékoliv barvě RAL

Galerie použití Řady OPTIMAL OFFICE 100 Fire