logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL OFFICE 30 Fire

Řada Opti­mal OFFICE 30 Fire je nej­mod­ernější sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s jed­ním zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla, který zaruču­je dojem vzdušnos­ti a max­imál­ní svět­lo v míst­nos­tech. Jeho ino­v­a­tivní design dokonale kom­bin­u­je ele­gan­ci a lehkost s vynika­jící­mi para­me­try potvrzu­jící­mi bezpečnost používání. Pro­tipožární odol­nost u sys­té­mu Opti­mal OFFICE 30 Fire dosahu­je úrovně EI15, EI30 nebo EI160.

Sys­tém Opti­mal OFFICE 30 Fire je dos­tup­ný ve dvou mod­e­lových řadách s aku­stick­ou izo­laci na úrovni Rw = 37 dB / 41 dB (v lab­o­ra­torním prostředí). 

Všech­ny mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi ve třech prove­deních jako: celoskleněné dveře, celoskleněné dveře z ALU pro­fi­ly a jed­nokřídlé dveře s nalepený­mi ALU pro­fi­ly. 

Sys­témy Opti­mal OFFICE 30 a Opti­mal OFFICE 30 Fire a sys­témy Opti­mal OFFICE 100 a Opti­mal OFFICE 100 Fire jsou vzá­jem­ně plně kom­pat­i­bil­ní.

barvy

Hliníková konstrukce může být eloxovaná v přírodní barvě nebo lakovaná v jakékoliv barvě RAL

Galerie použití Řady OPTIMAL OFFICE 30 Fire