logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL OFFICE 100

Opti­mal Office 100 je sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla, který zaruču­je poc­it vzdušnos­ti a max­imál­ní svět­lo v míst­nos­ti. Jeho ino­v­a­tivní kon­strukce s dvo­jitým zasklením dokonale kom­bin­u­je vysok­ou zvukovou izo­laci, ele­gan­ci a lehkost s vynika­jící­mi para­me­try potvrzu­jící­mi bezpečnost používání. 

Sys­tém Opti­mal OFFICE 100 je dos­tup­ný ve čtyřech mod­e­lových řadách s aku­stick­ou izo­laci na úrovni Rw = 44, 45, 36, 48 dB (v lab­o­ra­torním prostředí). 

Všech­ny mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi ve dvou prove­deních jako: dveře z jed­ním zasklením s ALU pro­fi­ly a také dveře s dvo­jím zasklením a ALU pro­fi­ly.

Sys­témy Opti­mal OFFICE 100 a Opti­mal OFFICE 100 Fire a sys­témy Opti­mal OFFICE 30 a Opti­mal OFFICE 30 Fire jsou vzá­jem­ně plně kom­pat­i­bil­ní.

barvy

Hliníková konstrukce může být eloxovaná v přírodní barvě nebo lakovaná v jakékoliv barvě RAL

Galerie použití Řady OPTIMAL OFFICE 100