logo-tomoslužby

Sanitární příčky

Vlastnosti sanitárních kabin:
  • velká odol­nost díky solid­ní kon­struk­ci
  • vysoká kvali­ta použitých mater­iálů
  • dokon­alé spo­jení odol­nos­ti, estetiky a funkčnos­ti
  • možnost libo­vol­né barevné deko­race
  • snad­né udržo­vaní čis­to­ty
  • zajiště­na bezpečnost uži­vatele díky kval­it­ní kon­struk­ci
  • lehká kon­strukce na bázi mod­ulů
  • sys­tém mod­ulů umožňu­je dodávku výrobků jak ve zvlášt­ních, tak i ve stan­dard­ních velikostech
  • jednoduchá mon­táž, všech­ny spo­jo­vací prvky jsou součástí dodávky
  • použí­vané více jak 25 let na celém světě

různorodé použití

Nabízíme širokou škálu materiálů a barevných variant

WC kabiny

Nabízíme WC kabiny v různých vari­antách a prove­dení. Mater­iá­ly jsou odol­né vůči vlhku i mechan­ick­é­mu poškození. 

Sprchové příčky a kabiny

Nabízíme spr­chové příčky a kabiny z litého vysokot­lakového lam­iná­tu, který je max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození.

Pisoárové příčky

Celá nos­ná kon­strukce pisoárových příček se skládá znere­zových „L“ úhel­níků, kotvených ke stěně, které zaruču­jí vysok­ou sta­bil­i­tu a pevnost.

WC kabiny

Nabízíme WC kabiny v různých vari­antách a prove­dení. Mater­iá­ly jsou odol­né vůči vlhku i mechan­ick­é­mu poškození.

Sprchové příčky a kabiny

Nabízíme spr­chové příčky a kabiny z litého vysokot­lakového lam­iná­tu, který je max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození.

Pisoárové příčky

Celá nos­ná kon­strukce pisoárových příček se skládá znere­zových „L“ úhel­níků, kotvených ke stěně, které zaruču­jí vysok­ou sta­bil­i­tu a pevnost.