logo-tomoslužby

COMPACT 12 mm
nerez provedení

COMPACT 12 mm v prove­dení pro reprezan­ta­tivní pros­to­ry je litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození.

Nos­ná kon­strukce je tvoře­na úhel­níky v prove­dení nerez s horním ztužu­jícím nere­zovým pro­filem. Všech­ny kotvící prvky jsou umístěny uvnitř kabin. Z vnější strany jsou viditel­né pouze pruži­nové nere­zové panty se samoza­víracím efek­tem.

Celá kon­strukce san­itárních příček je usazena na stavitel­ných nožičkách v nere­zovém prove­dení o výšce 150 mm, které umožňu­jí vyrovná­vat nerovnos­ti pod­lahy.

Celková výš­ka san­itárních příček činí 2050 mm.

Dveřní kříd­la jsou dodává­na ve čtyřech zák­lad­ních šířkách, a to: 602, 702, 802 a 902 mm. Na přání zákazní­ka lze dveřní kříd­la vyro­bit v libo­vol­ném rozměru. Zamykání dveří je řešeno kuličk­ou se západ­k­ou s indikací uza­mčení a nouzovým otevíráním v prove­dení nerez.

San­itární příčky COMPACT 12 mm jsou dodávány v široké škále barevného prove­dení, dřevodeko­rů a také v prove­dení lesk (SQ povrch).

barvy

Dodáváme v těchto barvách

Galerie WC kabin s použitím COMPACT 10/12 mm — nerez provedení